சின்னப்பாப்பா (Chinna Pappa) | Pappa Pattu | வேடிக்கைப் பாடல்கள் |Tamil Rhymes For Kids

சின்னப்பாப்பா (Chinna Pappa) | Pappa Pattu  | வேடிக்கைப் பாடல்கள் |Tamil Rhymes For Kids


See the baby crying He’s bawling and he’s crying see the baby crying He’s bawling and he’s crying brother dear came running by but baby still did cry with the rattle, he did try but baby still did cry see the baby crying He’s bawling and he’s crying. Sister dear, she came by but baby still he cried with the bugle did she blow but the baby did bellow! See the baby crying He’s bawling and he’s crying. Baby’s daddy now came by but baby still he cried. He clapped his hands and tapped his feet but baby still did weep! see the baby crying He’s bawling and he’s crying. Mommy, she came running by but baby still did cry She hummed a soothing lullaby and baby heaved a sigh He heard his Mommy’s lullaby and calmly shut his eye! Lalala lala lala Lala Lala Lala lalala lala lala lala lala lala lalala lala lala lala lala lala lalala lala lala lala lala lala see the baby crying he’s bawling and he’s crying see the baby crying He’s bawling and he’s crying Brother dear came running by but baby still just cried. with the rattle, he did try but baby still did cry See the baby crying He’s bawling and he’s crying. Sister dear, She came by, but baby still he cried! with the bugle did, she blows but the baby did bellow! See the baby crying He’s bawling and he’s crying. Baby’s daddy, now came by, but baby still he cried He clapped his hands and tapped his feet but baby still did weep! see the baby crying He’s bawling and he’s crying Mommy, she came running by but baby still did cry. She hummed a soothing lullaby and baby heaved a sigh He heard his mommy’s lullaby and calmly shut his eye! Lalala lala lala lala lala lala lalala lala lala lala lala lala lalala lala lala lala lala Lala lalalal lala lala lala lala lala Woah!!… Superb, Isn’t it?… Thank you very much for subscribing to Our Channel. and those who haven’t, Subscribe right away!… and have the opportunity to play many more games with us. If you liked this video… Like it, Comment your opinions and share the videos with your friends too… Toodles!

100 Replies to “சின்னப்பாப்பா (Chinna Pappa) | Pappa Pattu | வேடிக்கைப் பாடல்கள் |Tamil Rhymes For Kids”

  1. தமிழ் தமிழ் சாங்ஸ் சின்ன பாப்பா அறிந்து தேம்பித் தேம்பி அழுது is my favourite song

  2. ı'm turkish and amınakoyayım tamil şarkılarına orosbu çocoğu kutti papa çok kötü len amık

  3. இந்த பாடல் என் பையனுக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது.

  4. 😤😤😤😤😤😤😤😬😬😬😬😬😬😬😈😈😈😈😈😠😠😬😡😣🙅🙅🙅🙅🙅

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *